9th Anniversary Gasshuku with Daiyu Takeda Sensei, 5th Dan